93 788 08 12
AY.YKSSA@FO3G@
Tabique pluvial acabat placa llisa de fibrociment

Placa llisa de fibrociment

Els envans pluvials de placa llisa de fibrociment es composen de:

-Placa fibrociment de 6mm de gruix model Eterboard de la marca Euronit.

-Perfils tipus omega d’acer galvanitzat fixats a la paret.

-Aïllament de poliestirè expandit (EPS) o polistirè extruit (XPS), SAATE recomana un gruix mínim de 6cm.

-Cantoneres de planxa prelacada.

Els envans de placa llisa de fibrociment es poden deixar amb l’acabat natural de la placa o també es pot aplicar una capa de pintura acrílica en el color que es desitgi.

Descripció del producte

INFORME TÈCNIC

– OBJECTE

Impermeabilització i aïllament de paret mitgera mitjançant la instal·lació d’un envà pluvial de plaques model llis de fibrociment.

– DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA

Les plaques es fixen mitjançant cargols als perfils omega d’acer galvanitzat, els perfils omega i l’aïllament es fixen al mur suport mitjançant cargols.

L’orientació de la col·locació de les plaques és en posició horitzontal i la fixació de les mateixes la componen 10 cargols per placa.

Per evitar l’entrada d’aigua a la zona de les trobades del revestiment, com són els de arrencada, coronació i laterals, es col·loquen cantoneres de planxa prelacada fixades amb cargols i segellades amb silicona en el color de la placa.

– MATERIALS I COMPONENTS

– Placa model llisa de fibrociment

Placa de tipus llisa amb unes dimensions de 250cm*60cm i 6mm d’espessor.

La placa es compon de ciment, fibres minerals, sílice i aigua..

La placa està disponible en color gris i es pot pintar en el color que es desitgi de la nostra carta de colors.

– Aïllant

Existeixen múltiples solucions per aconseguir un bon aïllament tèrmic de la paret mitgera:

Poliestirè expandit (EPS)

Panell aïllant de poliestirè de color blanc amb excel·lents propietats termoaïllants.

Format 200x100cm.

Aquest tipus d’aïllant està disponible en diferents espessors, encara que el recomanable per a l’envà pluvial és des de 2cm com a mínim a 12cm com a màxim.

La conductivitat tèrmica del poliestirè expandit és de 0,038 W/mK

Poliestirè extruit (XPS):

Panell aïllant d’escuma rígida de poliestirè extruit amb excel·lents propietats termoaïllants.

Format 60x125cm.

Aquest tipus d’aïllant està disponible en diferents espessors, encara que el recomanable per a l’envà pluvial és des de 3cm com a mínim a 12cm com a màxim.

La conductivitat tèrmica del poliestirè extruit és de 0,035 W/mK

Llana de roca:

Panells aïllants hidrófugs de llana mineral amb excel·lents propietats termoaïllants.

Format 135x40cm.

Aquest tipus d’aïllant està disponible en diferents espessors, encara que el recomanable per a l’envà pluvial és des de 4cm com a mínim a 8cm com a màxim.

La conductivitat tèrmica de la llana de roca és de 0,036 W/mK

– Cantoneres de planxa prelacada:

Les cantoneres estan compostes per planxa prelacada de 0,6mm d’espessor i un desenvolupament que s’adapta a les necessitats funcionals.

Format de 2,5ml.

– Elements de fixació i segellat:

S’utilitzen cargols barraquers d’acer zincat de cap hexagonal 6,3, volandera galvanitzada/EPDM d’estanqueïtat P-25 i tac de nylon S8.

Projectes de referència